Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Sándor Tünde egyéni vállalkozó (székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 9.) a továbbiakban  (szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza Adatkezelő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Célja továbbá, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, és azok kezelésének körülményeit megismerje, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
Jelen tájékoztató ismerteti az adatkezelés gyakorlatát. A tájékoztató kiterjed az Adatkezelőnél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2 Az adatkezelő adatai

Név: Sándor Tünde
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 9.
Adószám: 66779328-1-27
Nyilvántartási szám: 38946888
Telefonszám: +36 30 288 14 94
E-mail: szivarvanyjoga@gmail.com

3 A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Személyes regisztráció során megadandó személyes adatok
Az első órán való részvétel előtt kitöltött jelentkezési lapon kért személyes adatok a következők: Név, Születési idő, Cím, Telefon, E-mail, Egészségi állapot.
Ezen adatok a megfelelő kapcsolattartáshoz szükségesek. A jelentkezési lap személyes adatainak kitöltése önkéntes. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési lap kitöltését megtagadja, szóbeli tájékoztatást köteles adni az egészségi állapotáról. Az egészségi állapot szükséges a megfelelő gyakorlatok végzéséhez, az tréninget tartónak tudnia kell az esetleges problémákról, hogy a gyakorlást ennek megfelelően személyre szabhassa a sérülések és későbbi problémák elkerülése végett.
A jelentkezési lap kitöltése kizárólag papír alapon történik, az adatok nem kerülnek sehol rögzítése. Az adatokat kizárólag Adatkezelő látja. Az e-mail címet hírlevél kiküldésére adatkezelő felhasználja. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni, ezt személyesen vagy e-mailben lehet jelezni.
A honlap bejelentkezési űrlapján vagy Facebook oldalon keresztül megadandó adatok: Név, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelő elektronikusan nem kezel különleges adatokat. Adatkezelő az adatkezelést az érintettek önkéntes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását.
Az adatot közlő köteles minden megadott adatot legjobb tudomása szerint pontosan közölni. Az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az adatkezelő felelősséget nem vállal.
Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozók vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettját, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Cookie-k (Sütik)
A sütik feladata
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Asatkezelő weboldalán (www.szivarvanyjogastudio.hu) alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Adatkezelő weboldalain nincs online regisztrációs lehetőség, nincs online rendelési lehetőség. Ingyenes telefonos konzultációra lehet bejelentkezni e-mail cím megadásával.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A hírlevélre való feliratkozásra a jelentkezési lap kitöltésekor kell nyilatkozni a Hírlevelet kérek: igen nem válasz megadásával. A hírlevélről való leiratkozás bármikor kérhető személyesen vagy e-mailben.

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);     2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)
• 2016. évi cxxx. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt)

5 Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
Azon adatok őrzési helye, melyek az adatfeldolgozónál tároltak, az adatfeldolgozók székhelyén található.
Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás); illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
Az adatok védelme kiterjed különösen: a jogosultalan hozzáférésre, megváltoztatásra, továbbításra, törlésre, nyilvánosságra hozatalra, véletlen sérülésre, véletlen megsemmisülésre, illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében minden tőle telhetőt megtesz, hogy adatközlők adatait védje adatvesztés, megsemmisülés, torzítás, hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen.

6 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga
Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

7 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8 Szerzői jog a weboldal tartalmának tekintetében

A weboldal Gerinctréning Mentorprogram és Gerinces Blog aloldalán található minden szöveges tartalom szerzője Sándor Tünde. A weboldalon található tartalom teljes vagy részleges másolása esetén tulajdonos jogosult 60.000 Ft/domain/nap összegű díjat, valamint a közjegyző által kiállított “weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány” költségét 8 napos fizetési határidővel kiszámlázni egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon. A tartalom átvételével a tartalom felhasználója ezeket a kikötéseket és díjakat elfogadja.